NameTypeSizeLast Modified
    JR10-12-tt.rtf     text/rtf 5753     Thu, 02 Mar 2017 08:12:44 +0000
    JR13-14-tt.rtf     text/rtf 8684     Thu, 02 Mar 2017 08:12:47 +0000
    JR15-16-tt.rtf     text/rtf 8631     Thu, 02 Mar 2017 08:12:48 +0000
    JR17-18-tt.rtf     text/rtf 6565     Thu, 02 Mar 2017 08:12:51 +0000
    PM1-tt.rtf     text/rtf 36780     Thu, 02 Mar 2017 08:12:51 +0000
    SR2-tt.rtf     text/rtf 39563     Thu, 02 Mar 2017 08:12:54 +0000
    SR3-tt.rtf     text/rtf 37799     Thu, 02 Mar 2017 08:12:55 +0000
    SR4-tt.rtf     text/rtf 47983     Thu, 02 Mar 2017 08:12:59 +0000
    SR5-tt.rtf     text/rtf 44133     Thu, 02 Mar 2017 08:13:03 +0000
    SR35-44-tt.rtf     text/rtf 32798     Thu, 02 Mar 2017 08:12:58 +0000
    SR45-54-tt.rtf     text/rtf 30514     Thu, 02 Mar 2017 08:13:02 +0000
    SR55-tt.rtf     text/rtf 16981     Thu, 02 Mar 2017 08:13:05 +0000
    SR65-tt.rtf     text/rtf 9391     Thu, 02 Mar 2017 08:13:06 +0000
    SR70-tt.rtf     text/rtf 8855     Thu, 02 Mar 2017 08:13:08 +0000
    W3-tt.rtf     text/rtf 12335     Thu, 02 Mar 2017 08:13:09 +0000
    W35-tt.rtf     text/rtf 8055     Thu, 02 Mar 2017 08:13:11 +0000
    WP1-2-tt.rtf     text/rtf 20547     Thu, 02 Mar 2017 08:13:15 +0000
    Women4-tt.rtf     text/rtf 14650     Thu, 02 Mar 2017 08:13:13 +0000
    _vti_cnf     dir 0     Thu, 02 Mar 2017 08:13:33 +0000