NameTypeSizeLast Modified
    JR10-12-GC 2.rtf     text/rtf 5551     Thu, 02 Mar 2017 08:11:41 +0000
    JR10-12-rr.rtf     text/rtf 5767     Thu, 02 Mar 2017 08:11:43 +0000
    JR13-14-GC 2.rtf     text/rtf 8052     Thu, 02 Mar 2017 08:11:45 +0000
    JR13-14-rr.rtf     text/rtf 8842     Thu, 02 Mar 2017 08:11:46 +0000
    JR15-16-GC 2.rtf     text/rtf 8082     Thu, 02 Mar 2017 08:11:48 +0000
    JR15-16-rr.rtf     text/rtf 8716     Thu, 02 Mar 2017 08:11:49 +0000
    JR17-18-GC 2.rtf     text/rtf 6352     Thu, 02 Mar 2017 08:11:51 +0000
    JR17-18-rr.rtf     text/rtf 6735     Thu, 02 Mar 2017 08:11:52 +0000
    M2-GC 2.rtf     text/rtf 83719     Thu, 02 Mar 2017 08:11:55 +0000
    M2-rr.rtf     text/rtf 35133     Thu, 02 Mar 2017 08:11:56 +0000
    M3-GC 2.rtf     text/rtf 33139     Thu, 02 Mar 2017 08:11:59 +0000
    M3-rr.rtf     text/rtf 38804     Thu, 02 Mar 2017 08:12:00 +0000
    M4-GC 2.rtf     text/rtf 38136     Thu, 02 Mar 2017 08:12:03 +0000
    M4-rr.rtf     text/rtf 43428     Thu, 02 Mar 2017 08:12:04 +0000
    MP-GC 2.rtf     text/rtf 29671     Thu, 02 Mar 2017 08:12:06 +0000
    MP-rr.rtf     text/rtf 33553     Thu, 02 Mar 2017 08:12:07 +0000
    SR5-GC 2.rtf     text/rtf 36425     Thu, 02 Mar 2017 08:12:17 +0000
    SR5-rr.rtf     text/rtf 41258     Thu, 02 Mar 2017 08:12:18 +0000
    SR35-44-GC 2.rtf     text/rtf 27012     Thu, 02 Mar 2017 08:12:10 +0000
    SR35-44-rr.rtf     text/rtf 31344     Thu, 02 Mar 2017 08:12:11 +0000
    SR45-54-GC 2.rtf     text/rtf 26398     Thu, 02 Mar 2017 08:12:13 +0000
    SR45-54-rr.rtf     text/rtf 29784     Thu, 02 Mar 2017 08:12:15 +0000
    SR55-GC 2.rtf     text/rtf 15259     Thu, 02 Mar 2017 08:12:21 +0000
    SR55-rr.rtf     text/rtf 17345     Thu, 02 Mar 2017 08:12:22 +0000
    SR65-GC 2.rtf     text/rtf 8067     Thu, 02 Mar 2017 08:12:24 +0000
    SR65-rr.rtf     text/rtf 8857     Thu, 02 Mar 2017 08:12:25 +0000
    SR70-GC 2.rtf     text/rtf 6913     Thu, 02 Mar 2017 08:12:27 +0000
    SR70-rr.rtf     text/rtf 7433     Thu, 02 Mar 2017 08:12:28 +0000
    W3-GC 2.rtf     text/rtf 11187     Thu, 02 Mar 2017 08:12:30 +0000
    W3-rr.rtf     text/rtf 12418     Thu, 02 Mar 2017 08:12:31 +0000
    W4-GC 2.rtf     text/rtf 12269     Thu, 02 Mar 2017 08:12:36 +0000
    W4-rr.rtf     text/rtf 14087     Thu, 02 Mar 2017 08:12:38 +0000
    W35-GC 2.rtf     text/rtf 7489     Thu, 02 Mar 2017 08:12:33 +0000
    W35-rr.rtf     text/rtf 7880     Thu, 02 Mar 2017 08:12:35 +0000
    WP-GC 2.rtf     text/rtf 57841     Thu, 02 Mar 2017 08:12:40 +0000
    WP-rr.rtf     text/rtf 19965     Thu, 02 Mar 2017 08:12:41 +0000
    _vti_cnf     dir 0     Thu, 02 Mar 2017 08:13:28 +0000