NameTypeSizeLast Modified
    JR10-12-GC 3.rtf     text/rtf 5665     Thu, 02 Mar 2017 08:10:29 +0000
    JR10-12-cr.rtf     text/rtf 5768     Thu, 02 Mar 2017 08:10:29 +0000
    JR13-14-GC 3.rtf     text/rtf 7470     Thu, 02 Mar 2017 08:10:32 +0000
    JR13-14-cr.rtf     text/rtf 8126     Thu, 02 Mar 2017 08:10:32 +0000
    JR15-16-GC 3.rtf     text/rtf 8082     Thu, 02 Mar 2017 08:10:35 +0000
    JR15-16-cr.rtf     text/rtf 8873     Thu, 02 Mar 2017 08:10:35 +0000
    JR17-18-GC 3.rtf     text/rtf 6352     Thu, 02 Mar 2017 08:10:38 +0000
    JR17-18-cr.rtf     text/rtf 6736     Thu, 02 Mar 2017 08:10:38 +0000
    M2-rr.rtf     text/rtf 36230     Thu, 02 Mar 2017 08:10:42 +0000
    M3-rr.rtf     text/rtf 39616     Thu, 02 Mar 2017 08:10:42 +0000
    M4-rr.rtf     text/rtf 44097     Thu, 02 Mar 2017 08:10:46 +0000
    PM1-GC 3.rtf     text/rtf 24297     Thu, 02 Mar 2017 08:10:49 +0000
    PM1-cr.rtf     text/rtf 27351     Thu, 02 Mar 2017 08:10:46 +0000
    SR2-GC 3.rtf     text/rtf 81638     Thu, 02 Mar 2017 08:10:54 +0000
    SR2-cr.rtf     text/rtf 34415     Thu, 02 Mar 2017 08:10:50 +0000
    SR3-GC 3.rtf     text/rtf 28433     Thu, 02 Mar 2017 08:10:57 +0000
    SR3-cr.rtf     text/rtf 33336     Thu, 02 Mar 2017 08:10:53 +0000
    SR4-GC 3.rtf     text/rtf 31997     Thu, 02 Mar 2017 08:11:04 +0000
    SR4-cr.rtf     text/rtf 39251     Thu, 02 Mar 2017 08:11:01 +0000
    SR5-cr.rtf     text/rtf 38988     Thu, 02 Mar 2017 08:11:09 +0000
    SR5-rr.rtf     text/rtf 41941     Thu, 02 Mar 2017 08:11:13 +0000
    SR35-44-GC 3.rtf     text/rtf 23660     Thu, 02 Mar 2017 08:11:01 +0000
    SR35-44-cr.rtf     text/rtf 26315     Thu, 02 Mar 2017 08:10:58 +0000
    SR45-54-GC 3.rtf     text/rtf 23407     Thu, 02 Mar 2017 08:11:08 +0000
    SR45-54-cr.rtf     text/rtf 27047     Thu, 02 Mar 2017 08:11:05 +0000
    SR55-GC 3.rtf     text/rtf 14276     Thu, 02 Mar 2017 08:11:16 +0000
    SR55-cr.rtf     text/rtf 16140     Thu, 02 Mar 2017 08:11:15 +0000
    SR65-GC 3.rtf     text/rtf 8200     Thu, 02 Mar 2017 08:11:19 +0000
    SR65-cr.rtf     text/rtf 8858     Thu, 02 Mar 2017 08:11:18 +0000
    SR70-GC 3.rtf     text/rtf 7008     Thu, 02 Mar 2017 08:11:22 +0000
    SR70-cr.rtf     text/rtf 7324     Thu, 02 Mar 2017 08:11:21 +0000
    Sr5-GC 3.rtf     text/rtf 32026     Thu, 02 Mar 2017 08:11:12 +0000
    W3-GC 3.rtf     text/rtf 10959     Thu, 02 Mar 2017 08:11:25 +0000
    W3-cr.rtf     text/rtf 12150     Thu, 02 Mar 2017 08:11:24 +0000
    W4-GC 3.rtf     text/rtf 13139     Thu, 02 Mar 2017 08:11:32 +0000
    W4-cr.rtf     text/rtf 15122     Thu, 02 Mar 2017 08:11:31 +0000
    W4-rr.rtf     text/rtf 14802     Thu, 02 Mar 2017 08:11:34 +0000
    W35-GC 3.rtf     text/rtf 6994     Thu, 02 Mar 2017 08:11:29 +0000
    W35-cr.rtf     text/rtf 7420     Thu, 02 Mar 2017 08:11:28 +0000
    WP-GC 3.rtf     text/rtf 55910     Thu, 02 Mar 2017 08:11:36 +0000
    WP1-2-cr.rtf     text/rtf 60621     Thu, 02 Mar 2017 08:11:38 +0000
    _vti_cnf     dir 0     Thu, 02 Mar 2017 08:13:24 +0000